fbpx

תקנון רכישה באתר

האתר משמש כחנות אלקטרונית לרכישת מוצרי חברת "גורי פרופשיונל״.
הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש ורכישה שיעשו על ידי משתמש (להלן: "המשתמש" או "הקונה") באתר ויהוו את הבסיס המשפטי לכל דיון בין המשתמש לבין האתר.
גלישה באתר ו/או רכישת מוצר ו/או שירות המוצעים למכירה באתר, מהווה הסכמה של המשתמש לקבל ולנהוג לפי התקנון.

המוצרים:
(א) האתר מאפשר לך לרכוש מוצרים שונים, בדרך נוחה, מהירה, קלה ובמחירים אטרקטיביים.
(ב) כל המחירים המוצגים בדף המכירה בעברית ונמכרים בארץ ישראל כוללים מע"מ אם חל תשלום מע"מ על העסקה לפי כל דין, אלא אם צוין מפורשות אחרת. (ג) כדי שההזמנה תבוצע במהירות וללא תקלות יש להקפיד על מסירת הפרטים הנכונים אחרת לא ניתן יהיה להבטיח את ביצוע ההזמנה בזמן הנקוב.

הסכם זה הינו הסכם מותנה:
חיוב המשתמש בגין עלות המוצר או השירות הנרכש על ידו, יתבצע באמצעות כרטיס האשראי, לתשומת לב המשתמש: הגשת פרטים כוזבים הינה עבירה פלילית והעושה כן, צפוי להליכים משפטיים פליליים ואזרחיים.

התשלום עבור המשלוח ו/או ההובלה יתבצע באמצעות כרטיס האשראי ויצטרף לתשלום עבור המוצר או השירות, ולא יהיה ניתן לביטול ו/או החזר מלא או חלקי מכל סיבה שהיא, גם אם מחוץ לשורת הדין, נאסף המוצר על-ידי הקונה.

במקרה של הובלת המוצר ע"י הקונה או מי מטעמו לא יהיה האתר אחראי לכל נזק חיצוני או פנימי שיגרם למוצר או לאריזת המוצר הנרכש ולקונה או למי מטעמו לא תהיה הזכות לחזור בנושא זה לאתר או למי מטעמו.

בכל מקרה של בקשה לביטול עסקה לאחר שהמוצר נשלח זה מכבר, כפוף ביטול העסקה לכך שהקונה יחזיר את הנכס ו/או המוצר באריזתו המקורית, כשהוא שלם וסגור, ללא פגיעה ו/או נזק ו/או פגם ו/או קלקול מכל מין וסוג שהוא למקום שממנו נלקח/נרכש/נאסף המוצר וזאת על חשבונו של הקונה או מי מטעמו בלבד ולא על חשבון האתר, בנוסף יובהר כי במקרה שבו הוצא המוצר מאריזתו המקורית או נבדק המוצר בבית הלקוח או בכל מקום שהוא ונעשה בו שימוש כלשהו אין האתר מתחייב לקבלו חזרה ואינו מתחייב לבטל את העסקה.
ללקוח יש 7 ימי עסקים להחזרת המוצר.

נגישות
Scroll to Top
בואו נדבר!
1
GuriPro
היי 👋
איך אני יכול לעזור?